Privacybeleid

Hartelijk dank voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van het Hahnerfelder Bauernhofcafe. Het gebruik van de internetpagina’s van het Hahnerfelder Bauernhofcafé is in principe mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien de verwerking van persoonlijke gegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis voor een dergelijke verwerking bestaat, vragen wij in de regel de toestemming van de betreffende persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de basisgegevensbeschermingsverordening en met de voor de Hahnerfelder Bauernhofcafe geldende landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften. Door middel van dit privacybeleid wil ons bedrijf het publiek informeren over de aard, omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op de hoogte gebracht van hun rechten.

Het Hahnerfelder Bauernhofcafe heeft tal van technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Desalniettemin kan de overdracht van gegevens via het internet in principe veiligheidslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om ons via alternatieve middelen, zoals de telefoon, persoonlijke gegevens door te geven.

 1. definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de Hahnerfelder Bauernhofcafe is gebaseerd op de termen die door de Europese richtlijn en verordeninggever werden gebruikt toen de basisverordening gegevensbescherming (DS-GVO) werd uitgegeven. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we graag vooraf de gebruikte termen uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in deze privacyverklaring:

 • a) persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiecode zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon uitdrukken.

 • b) betrokkene

Onder “betrokkene” wordt verstaan elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

 • c) verwerking

Verwerking”: elke handeling of elk geheel van handelingen die met of zonder behulp van geautomatiseerde processen worden verricht en betrekking hebben op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, sorteren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, samenbrengen, samenbrengen, kwalificeren, wissen of vernietigen van gegevens.

 • d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 • e) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) pseudonimisering

Onder pseudonimisering wordt verstaan de zodanige verwerking van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie wordt verstrekt, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

 • g) de voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke

De voor de verwerking verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander lichaam die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer de doeleinden van en de middelen voor een dergelijke verwerking zijn vastgelegd in het recht van de Unie of in het recht van de lidstaten, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke(n) overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten op basis van bepaalde criteria worden aangewezen.

 • h) Verwerkers op contractbasis

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, -instantie of ander lichaam die persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een ander lichaam aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of deze persoon al dan niet een derde partij is. Autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten persoonsgegevens kunnen ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde

Onder “derde partij” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan, met uitzondering van de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker te verwerken.

 • k) toestemming

Onder “toestemming” wordt verstaan elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting door de betrokkene van zijn testament in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigingshandeling, waaruit blijkt dat hij of zij instemt met de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

 1. de naam en het adres van de controller

De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetgeving inzake gegevensbescherming die van toepassing is in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is de functionaris voor gegevensbescherming:

Hahnerfelder Bauernhofcafe
Hahnerfeld 9
46419 Isselburg
Duitsland
Tel.: +492874131367
E-Mail: info@hahnerfelder-bauernhofcafe.de
Website: www.hahnerfelder-bauernhofcafe.de

 1. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van het Hahnerfelder Bauernhofcafe verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem wordt bezocht. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en versies kunnen worden geregistreerd, (2) het door het toegangssysteem gebruikte besturingssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subsites die toegankelijk zijn via een toegangssysteem op onze website, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om gevaren te voorkomen in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt het Hahnerfelder Bauernhofcafé geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is nodig (1) om de inhoud van onze website correct aan te bieden, (2) om de inhoud en de reclame van onze website te optimaliseren, (3) om de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te waarborgen en (4) om de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door de Hahnerfelder Bauernhofcafe zowel statistisch als met het doel om de gegevensbescherming en de gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verbeteren om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van alle persoonlijke gegevens van de betrokkene opgeslagen.

 1. routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het opslagdoel te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en de regelgevende instantie of een andere wetgever in de wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, daarin voorziet.

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening voorgeschreven bewaartermijn of een andere bevoegde wetgever afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

 1. rechten van de betrokkene
 • a) Recht op bevestiging

Iedere betrokkene heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, zoals toegekend door de Europese richtlijn en de regelgevende instantie. Indien een betrokkene van dit recht op bevestiging gebruik wil maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht van toegang

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de hem betreffende persoonsgegevens die zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Daarnaast heeft de Europese wetgever de betrokkene de volgende informatie verstrekt:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën verwerkte persoonsgegevens
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dat niet mogelijk is, de criteria voor de bepaling van die duur
  • het bestaan van een recht op correctie of uitwissing van de hem of haar betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
  • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • indien de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de groepsvrijstellingsverordening DS en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht om te weten of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van dit recht van toegang gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) recht op correctie

Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijn en de Europese regelgevende instantie, te verzoeken om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene van dit recht op correctie gebruik wenst te maken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke.

 • d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Eenieder die aan de verwerking van persoonsgegevens is onderworpen, heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijn en verordening, van de voor de verwerking verantwoordelijke te verlangen dat hij onverwijld persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en die onderworpen zijn aan een van de volgende voorwaarden en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is, wist:

  • De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of op een andere manier verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening DS of artikel 9, lid 2, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening DS en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de groepsvrijstellingsverordening DS en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de groepsvrijstellingsverordening DS.
  • Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
  • De persoonsgegevens werden verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1 DS-GVO.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens bij het Hahnerfelder Bauernhofcafe wil laten verwijderen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De medewerker van het Hahnerfelder Bauernhofcafé zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt gehonoreerd.

Indien de persoonlijke gegevens door het Hahnerfelder Bauernhofcafé openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf is verantwoordelijk in overeenstemming met art. 17 lid 1 van dit artikel. 1 DS-GVO, Hahnerfelder Bauernhofcafe neemt passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens of om kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens van deze andere voor de verwerking verantwoordelijken, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten. De medewerker van het Hahnerfelder Bauernhofcafé zal in individuele gevallen de nodige stappen ondernemen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die onderworpen is aan de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn en verordening, om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de verwijdering van de persoonsgegevens en vraagt in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
  • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 lid 1 DS-GVO en het is nog niet duidelijk of de legitieme redenen van de verantwoordelijke voor de verwerking zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de bij het Hahnerfelder Bauernhofcafé opgeslagen persoonsgegevens wenst te vragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van het Hahnerfelder Bauernhofcafe zal de beperking van de verwerking initiëren.

 • f) recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke betrokkene die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machineleesbaar formaat te verkrijgen, zoals vastgelegd in de Europese richtlijn en verordening. Zij heeft ook het recht deze gegevens mee te delen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke zonder tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de in artikel 6, lid 1, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening DS Block Exemption Regulation of artikel 9, lid 2, onder a), van de groepsvrijstellingsverordening DS of op een contract als bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), van de groepsvrijstellingsverordening DS, en dat de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, DS-GVO het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen, voor zover dit technisch mogelijk is en voor zover dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van het Hahnerfelder Bauernhofcafé.

 • g) Recht van beroep

Elke persoon op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de groepsvrijstellingsverordening DS te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem/haar betrekking hebben, om redenen die verband houden met zijn/haar specifieke situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen.

Het Hahnerfelder Bauernhofcafé verwerkt de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betreffende persoon, of de verwerking dient voor het inroepen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Indien het Hahnerfelder Bauernhofcafé persoonlijke gegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden door het Hahnerfelder Bauernhofcafé, zal het Hahnerfelder Bauernhofcafé de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens in de Hahnerfelder Bauernhofcafe voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DS-GVO, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Om gebruik te maken van het recht op beroep kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van het Hahnerfelder Bauernhofcafé of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij om zijn recht van bezwaar met betrekking tot het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met gebruikmaking van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, met inbegrip van het opstellen van profielen

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen, gebaseerde beslissing die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze aanzienlijk treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan door het recht van de Unie, het nationale recht of door de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dat voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt de Hahnerfelder Bauernhofcafe passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn of haar eigen standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wenst uit te oefenen, kan hij of zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • i) Recht om de toestemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken, zoals toegekend door de Europese richtlijn en de regelgevende instantie.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar recht om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij dit te allen tijde doen door contact op te nemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 1. privacy beleid over het gebruik en genot van Facebook

De datacontroller heeft Facebook-componenten op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via onder andere vriendenverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt bezocht, die door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betreffende Facebook-component automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE_DE. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook welke specifieke pagina van onze website de persoon in kwestie bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf van die persoon op onze website bezoekt. Deze informatie wordt door het Facebook-component verzameld en door Facebook aan het desbetreffende Facebook-account van de betreffende persoon toegewezen. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, zoals de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene commentaar geeft, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via het Facebook-component informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht wanneer de betreffende persoon tegelijk met de toegang tot onze website bij Facebook is ingelogd, ongeacht of de betreffende persoon op het Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij/zij voorkomen dat deze informatie wordt doorgegeven door uit te loggen uit hun Facebook-account alvorens toegang te krijgen tot onze website.

Het gepubliceerde databeleid van Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingen Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

7e OpenStreetMap

Wij integreren de kaarten van de dienst “OpenStreetMap” (https://www.openstreetmap.de) die worden aangeboden op basis van de Open Data Commons Open Database License (ODbL) van de OpenStreetMap Foundation (OSMF). Privacybeleid: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

Naar ons beste weten gebruikt OpenStreetMap gebruikersgegevens uitsluitend voor het weergeven van kaartfuncties en het tijdelijk opslaan van de geselecteerde instellingen. Deze gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, die niet worden verzameld zonder hun toestemming (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten).

De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Meer informatie vindt u in de OpenStreetMap Privacy Policy: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.

 1. rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6 I lit. a DS-GVO dient als wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarbij wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of de levering van andere diensten of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, zoals bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze vennootschap onderworpen is aan een wettelijke verplichting tot verwerking van persoonsgegevens, zoals voor de vervulling van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere essentiële informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Uiteindelijk zouden de verwerkingsactiviteiten kunnen worden gebaseerd op Art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een rechtmatig belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet overheersen. Dergelijke verwerkingen zijn ons toegestaan, met name omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kon worden verondersteld indien de betrokken persoon een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 van de groepsvrijstellingsverordening DS Block Exemption Regulation).

 1. gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd

Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op artikel 6, lid 1, onder f), van de DS-GVO, is ons rechtmatig belang de uitoefening van onze activiteiten ten voordele van al onze werknemers en aandeelhouders.

 1. de duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, tenzij ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract.

 1. de wettelijke of contractuele bepalingen betreffende de verstrekking van persoonsgegevens; de noodzaak om een contract te sluiten; de verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; de mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

Wij informeren u dat de verstrekking van persoonlijke gegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of uit contractuele bepalingen kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat een contract wordt gesloten dat een betrokkene ons persoonlijke gegevens ter beschikking stelt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar afsluit. Het niet verstrekken van persoonsgegevens zou betekenen dat het contract niet met de betrokkene kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker informeert de betrokkene van geval tot geval of de verstrekking van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet beschikbaar zijn van de persoonsgegevens zou hebben.

 1. het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces

Als verantwoordelijk bedrijf onthouden wij ons van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaring generator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris voor Erlangen, in samenwerking met de IT- en gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.

 

Nieuws & evenementen